Адміністративне судочинство це діяльність адміністративних судів щодо розгляду і вирішення адміністративних справ у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

Змістом адміністративного судочинства є здійснення правосуддя в адміністративних справах шляхом розв’язання публічно-правових спорів.

Завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень.( ст. 2. ч.1 Кодексу адміністративного судочинства України. ).

Згідно ст 4.ч 1 п.2 Кодексу адміністративного судочинства України публічно-правовий спір це спір, у якому:

 • хоча б одна сторона здійснює публічно-владні управлінські функції, в тому числі на виконання делегованих повноважень, і спір виник у зв’язку із виконанням або невиконанням такою стороною зазначених функцій;
 • хоча б одна сторона надає адміністративні послуги на підставі законодавства, яке уповноважує або зобов’язує надавати такі послуги виключно суб’єкта владних повноважень, і спір виник у зв’язку із наданням або ненаданням такою стороною зазначених послуг;
 • хоча б одна сторона є суб’єктом виборчого процесу або процесу референдуму і спір виник у зв’язку із порушенням її прав у такому процесі з боку суб’єкта владних повноважень або іншої особи ( ст 4.ч 1 п.2 Кодексу адміністративного судочинства України.

Ч. 1 ст. 12 Кодексу адміністративного судочинства встановлює , що адміністративне судочинство здійснюється у порядку позовного провадження.

Яке в свою чергу поділяється на спрощене та загальне позовне провадження.

Спрощене позовне провадження

Спрощене позовне провадження призначене для розгляду справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи.( ч. 2 ст 12 Кодексу адміністративного судочинства.).

Умови, за яких суд має право розглядати справи у загальному або спрощеному позовному провадженні, визначаються цим Кодексом

Справи незначної складності відповідно до Кодексу адміністративного судочинства це справи щодо:

 • прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби, окрім справ, в яких позивачами є службові особи, які у значенні Закону України “Про запобігання корупції” займають відповідальне та особливо відповідальне становище;
 • оскарження бездіяльності суб’єкта владних повноважень або розпорядника інформації щодо розгляду звернення або запиту на інформацію;
 • оскарження фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг;
 • припинення за зверненням суб’єкта владних повноважень юридичних осіб чи підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців у випадках, визначених законом, чи відміни державної реєстрації припинення юридичних осіб або підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців;
 • оскарження фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо в’їзду (виїзду) на тимчасово окуповану територію;
 • оскарження рішення суб’єкта владних повноважень, на підставі якого ним може бути заявлено вимогу про стягнення грошових коштів у сумі, що не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
 • стягнення грошових сум, що ґрунтуються на рішеннях суб’єкта владних повноважень, щодо яких завершився встановлений цим Кодексом строк оскарження;
 • типові справи;
 • оскарження нормативно-правових актів, які відтворюють зміст або прийняті на виконання нормативно-правового акта, визнаного судом протиправним і нечинним повністю або в окремій його частині;
 • інші справи, у яких суд дійде висновку про їх незначну складність, за винятком справ, які не можуть бути розглянуті за правилами спрощеного позовного провадження;
 • перебування іноземців або осіб без громадянства на території України.

Загальне позовне провадження

Загальне позовне провадження призначається для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Виключно за правилами загального позовного провадження розглядаються справи у спорах:

 • щодо оскарження нормативно-правових актів, за винятком випадків, визначених цим Кодексом;
 • щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень, якщо позивачем також заявлено вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної такими рішеннями, діями чи бездіяльністю, у сумі, що перевищує п’ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
 • про примусове відчуження земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності;
 • щодо оскарження рішення суб’єкта владних повноважень, на підставі якого ним може бути заявлено вимогу про стягнення грошових коштів у сумі, що перевищує п’ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Становлення в Україні громадянського суспільства та розбудова правової держави безпосередньо пов’язані з підвищенням рівня правової культури та правосвідомості населення нашої країни будь-якому цивілізованому суспільстві яке перебуває на етапі свого економічного політичного, соціального правового розвитку і характеризується достатнім рівнем правової культури потреба зі сторони як пересічних громадян так і державних службовців підприємців в отриманні кваліфікованої юридичної допомоги не втрачає своєї вагомості й актуальності

Зважаючи на сутність та особливості адміністративного процесу, як процесу суттю, якого є спори з суб’єктами владних повноважень, щодо винесення ними рішень, нормативно правових актів та рішень індивідуального спрямування, до основних завдань адвоката у адміністративному процесі віднести:

 • Надання правової інформації консультацій і роз’яснень з правових питань що виникають у результаті розгляду адміністративної справи
 • Складення заяв скарг процесуальних та інших документів адміністративно-правового характеру
 • Представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час здійснення адміністративного процесу.
 • Захист прав свобод і законних інтересів особи, яка притягається до адміністративної відповідальності під час розгляду справи про адміністративне правопорушення
 • Представництво інтересів потерпілого під час розгляду справи про адміністративне правопорушення

У своїй 17 річний правозахисній діяльності, я здійснював захист законних прав та інтересів юридичних та фізичних осіб у понад 20 адміністративних справ у більшості її видів, які вказані вище.

Процент виграних мною адміністративних справ становить 100 % .

Це податкові спори та спори з фондами соціального страхування, пенсійним фондом, справи про визнання дій контролюючих органів ( податкових органів, поліції, природоохоронних органів та інших)

Такі високі показники ефективності моєї правозахисної діяльності у адміністративному судочинстві ґрунтуються на основних принципах, якими я керуюсь під час захисту законних прав та інтересів фізичних і юридичних осіб в адміністративних справах.

 • Я ніколи не берусь за справу захисту коли немає або я не бачу перспективи її позитивного вирішення
 • Я ретельно готую докази і постійно пояснюю Клієнту, що без цих доказів досягти для нього позитивного вирішення його питання не можливо. Збирання відомостей, копій документів та інших матеріалів, які потім використовуються як докази по тій чи іншій справі шляхом запитування у відповідних службових і посадових осіб, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, рівня адміністративного підпорядкування, є важливою складовою частиною діяльності адвоката.
 • Я ніколи не здійснюю захист законних прав та інтересів Клієнта незаконними способами.
 • Я ретельно вивчаю судову практику у подібних спорах

З повагою,  адвокат Цимбалюк Сергій Валеріанович